Nederlands

Privacy Policy

Over ons privacybeleid

ShirtShopEurope geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking van derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten van ShirtShopEurope. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/12/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie met derden kan worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webshop software

Shopify
Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken.

Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen.

Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen zijn eigen belang te delen om de service verder te verbeteren.

 E-mail en mailing lijst

MailChimp
We sturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'afmelden'.U ontvangt onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonlijke gegevens worden door MailChimp veilig opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die duidelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienst en om informatie met derden te delen.

Anders
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Anders. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Anders hebben we geen toegang tot onze mailbox en behandelen we al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

RoundCube
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van RoundCube. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. RoundCube heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop gebruiken wij het Mollie platform. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de diensten van Mollie waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Webshop software

Printify
Onze webshop heeft een koppeling met software van Printify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Printify heeft toegang tot uw gegevens om ons uw bestelde product en ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken.

Printify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Printify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen.

Printify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen haar eigen belang te delen om de service verder te verbeteren.

Verzending en logistiek
Als u bij ons een bestelling plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Onze partner maakt voor de uitvoering van de leveringen gebruik van de diensten van DHL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met onze partner Printify gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

Facturering en boekhouding

E-Boekhouden
We gebruiken de E-boekhouddiensten om onze administratie en boekhouding bij te houden. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheren van verkoopfacturen.

Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. E-boekhouding is verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-bookkeeping gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
We gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die je geeft.Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.Als u informatie met ons deelt en wij gebruiken deze informatie om op een later tijdstip - anders dan op uw verzoek - contact met u op te nemen, vragen wij u om uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen.

Deze derden zijn allemaal vertrouwelijk gehouden op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijv. Uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kan ShirtShopEurope worden gehouden op basis van een wettelijke verplichting om uw informatie te delen in verband met strafrechtelijk onderzoek van de overheid of de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen
We bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten.Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek om vergeving. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren met uw (persoons) gegevens, daarom bewaren wij deze gegevens zolang de toepasselijke periode loopt.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij hebben aangemaakt in verband met uw opdracht.

Uw rechten
Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe kopieën en kopieën van uw gegevens alleen naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. We houden gegevens bij van voltooide verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeving beheren we anonieme gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat we binnen onze systemen gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage
U heeft altijd het recht op inzage in de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die naar u te herleiden zijn. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben, met het bij ons bekende e-mailadres, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken te hebben die betrekking hebben op uw persoon of hiertoe te herleiden zijn. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd op het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of die betrekking hebben op uw persoon of die naar u herleidbaar zijn te beperken. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die naar u te herleiden zijn, te laten uitvoeren door een andere partij.U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of kopieën van alle informatie over u die we hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het bij ons bekende e-mailadres. In een dergelijk geval kunnen we de dienst naar alle waarschijnlijkheid niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en andere rechten
In dergelijke gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ShirtShopEurope. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en / of kopieën maken van gegevens die wij verwerken of aan u ter beschikking hebben gesteld en vervolgens de verwerking definitief staken.U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is.Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies 

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de "Analytics" -dienst. We gebruiken deze service om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analyse-informatie te gebruiken voor andere Google-services.

Cookies van derden
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens

ShirtShopEurope
Cingelwal 7
7031 CA Wehl
The Netherlands
+31 (0)314 234 445
info@ShirtShopEurope.eu

Contactpersoon voor privacyzaken

Robert Geven

 

Naar boven
Toegevoegd aan winkelwagen:
Toevoegen aan winkelwagentje is mislukt:
Product succesvol toegevoegd aan verlanglijstje!